Plusklas

Op dinsdag organiseren we de plusklas. Deze bestaat uit ongeveer 25 leerlingen verdeeld over 2 groepen op de dag. Zij worden begeleid door juf Alicia. 

De plusklas bestaat uit een heterogene groep leerlingen van groep 3, 4 en 5 en een groep 6, 7 en 8 leerlingen die binnen de plusklas werken aan hun intellectuele, creatieve, communicatieve en sociaal-emotionele competenties. 

Werkvormen
De leerlingen van de plusklas krijgen naast hun gewone werk binnen hun groep verrijkingswerk aangeboden. Daarnaast werken ze in de plusklas aan:

* Proefjes: We starten de plusklasperiode met een proefjesles. Daarbij  werken de kinderen met lesmateriaal van GIGO techniek. De koploper in het samenvoegen van technisch spel en onderwijs. De sets bieden een uitstekende mogelijkheid om binnen Verbreding Techniek Basisonderwijs de doelstellingen te halen bij het implementeren van techniek binnen vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie.

* Mindset en LEF werkboek: Stap voor stap maakt het kind kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leren de kinderen wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema's aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij kan leren denken zoals Growie en hoe hij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen.

* Tasc-model: Tijdens het uitvoeren van opdrachten en het maken van projecten hanteren de kinderen het Tasc-model. Hierbij maken we de kinderen bewust van hun leerproces.

Er komen 8 vragen aan de orde, die kinderen bewust maken van wat ze al weten, wat er van ze verwacht wordt en hoe ze die verwachting (naar zichzelf, de leerkracht en medeleerlingen) kunnen waarmaken

* Pittige Plus Torens: Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken.

* Eigen Projecten:  Kinderen morgen zelf een project uitkiezen en werken volgens het TASC-model. 

* Taal Actief: Met het plusboek van onze taalmethode Taal Actief leren we verhalen schrijven. Het betreft hier vooral stelopdrachten. Dit zal per thema worden aangeboden met een gastles van PZC. Daarnaast wordt gewerkt met filosoferen met kinderen, speciaal met het oog op hun ontwikkeling op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het aanleren van vreemde talen o.a. Spaans, Frans en Duits via de methode Topklasser staat ook centraal.

* Taxonomie van Bloom: Ook werken de kinderen met de taxonomie van 

BLOOM. De taxonomie wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen.  Met als uitgangspunt: de ontwikkeling van rijke leeractiviteiten.

https://janvanschengen.nl/wp-content/uploads/mindset-600x1000.png
https://janvanschengen.nl/wp-content/uploads/blooms-taxonomie-600x400.png

Visie
Vanuit de visie een onderwijsleersituatie te willen scheppen die het mogelijk maakt een ononderbroken ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling schenken wij ook speciale aandacht aan kinderen die (hoog)begaafd zijn. 

Wij erkennen hun specifieke onderwijsbehoeften en willen door hen op aparte momenten andersoortige lesstof aan te bieden intellectueel blijven uitdagen, maar ook speciale aandacht schenken aan hun creatieve en communicatieve kwaliteiten en hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Doelgroep 
- Kinderen met een IQ boven de 130 vastgesteld door een psycholoog OF
- Leerlingen, die op deelgebieden duidelijk boven het gemiddelde scoren of op (hoog)begaafd niveau scoren. Deze prestaties zijn voornamelijk terug te vinden in herhaalde A/ I – scores op de Cito- toetsen. Daarnaast kunnen zij door hun hoge werktempo toe met een compactere of versnelde leerlijn voor de vakgebieden rekenen en taal OF
- Leerlingen die gesignaleerd zijn door de leerkrachten en/of ouders, waarbij het vermoedelijk om (hoog)begaafde leerlingen gaat omdat dit in onze signaleringslijsten naar voren is gekomen. (Kijk en signaleringslijst hoogbegaafde leerlingen SIDI).

Doelstellingen en leermiddelen
Standaard wordt gewerkt middels het BHV model; basisstof, herhaling en daarna verrijking.  De kinderen van de plusklas volgen echter een ingekorte versie van de basisstof en vervolgens de verrijkingsstof.

Plan van aanpak in de groep
Wanneer duidelijk in kaart gebracht is dat de leerling echt een ontwikkelingsvoorsprong heeft / (hoog)begaafd is wordt er een plan van aanpak opgesteld om deze leerling voldoende uitdaging te geven en tegemoet te komen aan zijn/haar ontwikkeling.
Natuurlijk is ieder kind anders en kunnen we dus geen kant en klare aanpak beschrijven. Wel noteren we mogelijkheden die aangepakt kunnen worden.
In ieder geval kan er een driedeling worden gemaakt in aanpak, namelijk:

  • Verrijken
  • Het volgen van de eigen ontwikkelingslijn
  • Versnellen