Missie en visie

Basisschool Jan van Schengen werkt vanuit een open katholieke identiteit. Een enthousiast team staat borg voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij aandacht voor ieder individu essentieel is. We bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving, waarin we respectvol met elkaar omgaan. Ook dragen we er zorg voor dat de talenten en de kennis van elke leerling optimaal tot ontwikkeling komen. Creativiteit in denken en doen is een belangrijke pijler binnen onze school.

De Jan van Schengen is een IKC in wording. Dit geven we de komende jaren vorm door het uitzetten van doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 – 12 jaar. De vakken rekenen, spelling, taal en lezen zijn de basis voor ons onderwijs. Daarnaast nemen natuur, techniek, kunst en cultuur een belangrijke plaats in.

We streven ernaar ons onderwijsaanbod zo passend mogelijk te maken. De leerdoelen zijn zichtbaar in de klas en hiermee dagen we kinderen uit te reflecteren op hun eigen leren en handelen. Het probleemoplossend denken, creativiteit en flexibiliteit worden hierdoor gestimuleerd. Dit zijn vaardigheden die de maatschappij verlangt.

Ook als team blijven we ontwikkelen om onze onderwijskwaliteit te waarborgen.